• ระยะที่ 1-2
    ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม (1 เม.ย. - 17 พ.ค.2563) ระยะที่ 2 ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พ.ค. - 30 มิ.ย.2563)
  • ระยะที่ 3-4
    ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนทางไกล (1 ก.ค.2563 - 30 เม.ย.2564) ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เม.ย. - 15 พ.ค.2564)

บริการของเรา

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลเป็นรายวัน

การตรวจสอบ ติดตาม ความเคลื่อนไหว และการรายงานข้อมูลเป็นรายวัน (18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563)

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลระยะที่ 2 - ระยะที่ 3

การตรวจสอบ ติดตาม ความเคลื่อนไหวการรายงานข้อมูลตามระยะที่ สพฐ.กำหนดให้รายงานผ่านระบบ (ระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 4)

คณะทำงานระดับเขตพื้นที่

คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ประสานงานข้อมูลระดับโรงเรียน

ผู้ประสานงานโรงเรียน ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Purchase Now เว็บไซต์ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชื่อย่อว่า ศฉก. COVID-19 สพม.40 เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลนสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยมีการรายงานข้อมูลเป็นรายวัน เป็นช่วงระยะเวลา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด การประสานข้อมูลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด